خواربار ویکی‌واژه

فارسیویرایش. (خا). اسم مرکبویرایش. آنچه خورده شود. ارزا. قیدویرایش. منابعویرایش. فرهنگ لغت معین. برگردان‌هاویرایش. انگلیسی: viand.