رخدادهای دگرشکلی در کمپلکس‌های دگرگونی بلورد، جنوب شرق ...

by حیدری · 2015 — ولی مجموعه دگرگونی زردکوه در شمال و دیگری مجموعه دگرگونی حسینآبادسوچ است که در شرق بلورد ظاهرگشتهاند. این دو مجموعه که در رخساره های شیست سبز و آمفیبولیت، ...

در حال بررسی لینک ٫ لطفا کمی صبر کنید. یا بر روی لینک زیر کلیک کنید

رخدادهای دگرشکلی در کمپلکس‌های دگرگونی بلورد، جنوب شرق ...